xdxp.net
当前位置:首页 >> 强壮的英文 >>

强壮的英文

强壮 [qiáng zhuàng] [释义] strong; sturdy; euathenia; sthenia; lustihood; [例句]布莱克韦尔59岁,身体强壮且精力极其充沛。 Blackwell is 59, strong looking and enormously energetic.

big and strong big和 large所修饰的一般是具体事物。 big侧重表示一个物体的块头、重量,含有庞大、笨重的意思 large侧重表示一个物体的宽度和数量,有广阔和众多的意思 在现代口语中两者可互换,big较为口语化,large比较正式。

强壮 strong 亦作“彊壮”。 中年、壮年。 《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼,学;二十曰弱,冠;三十曰壮,有室;四十曰强,而仕。” 《汉书·苏武传》:“武留匈奴凡十九岁,始以彊壮出,及还,须发尽白。” 南朝陈徐陵《让左仆射初表》:“臣闻七十之...

Because it can make me stronger. 希望可以帮到你。祝学习进步。

英文原文: Strong, Vigorous, 英式音标: [strɒŋ] , [ˈvɪg(ə)rəs] , 美式音标: [strɔŋ] , [ˈvɪɡərəs] ,

“长得强壮”的英文翻译如下: grow strong 【双语例句】 1、During mealtimes discuss how eating good food helps the body grow strong. 在进餐时间讨论,怎样吃好食物才能帮助身体长得强壮。 2、When you grow strong and healthy , thank you...

strong 强壮的,强健的He is strong enough to lift that rock.他力气很大,能举起那块石头。强大的;(风、水流等)强劲的(性格)坚强的;(态度等)坚决的;强硬的Our leader has a strong will.我们的领袖有坚强的意志。坚固的,牢固的(味道、气味)浓的,...

强壮 strong;sthenia;robust更多释义>> [网络短语] 强壮 strong;Strengh;muscular 强壮化 ruggedization 永远强壮 Forever Strong

He is tall and strong.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xdxp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com